Reakce politických stran na naši petici

7. září jsme zveřejnili petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích s názvem Zastavme nové formy cenzury, kterou dosud podepsalo více než 10 tisíc lidí, a obrátili jsme se na poslance všech politických stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se třemi požadavky:

1. aby zahájili veřejnou debatu s účastí široké veřejnosti o tom, jak zabránit omezování svobody projevu na sociálních sítích, které již začíná deformovat politickou soutěž a fungování demokratických procesů,

2. aby bez zbytečného odkladu vytvořili parlamentní komisi se zastoupením všech stran v Poslanecké sněmovně a odborníků z oblasti práva, která by se zabývala případy občanů i právnických osob, jejichž účty byly blokovány a příspěvky smazány, aby tyto zkušenosti mohly být využity pro následný zákonodárný proces,

3. aby po globálních platformách žádali formou zákonné povinnosti ustanovení odpovědné osoby s působištěm v ČR a s přiměřenými rozhodovacími pravomocemi pro průběžné řešení případů, kde mohl být porušen zákon.

Do 21. září měly všechny strany možnost zaslat nám svoje reakce na následující tři otázky s tím, že odpovědi v plném znění zveřejníme tak, aby je mohli občané vzít do úvahy před krajskými volbami.

1. Podporujete všechny naše tři požadavky? 
2. Pokud ano, co konkrétně uděláte (a do kdy) k tomu, aby mohly být naplněny?
3. Kdo bude za vaši stranu kontaktní osoba pro další komunikaci s námi?


Trikolóra

1. Návrhy podporujeme a požadujeme nejen, aby tu měly nadnárodní korporace jako Facebook, Google či Twitter zastoupení, a mohly tu danit, když už u nás získaly obrovský politický vliv, ale také chceme, aby bylo možné je sankcionovat za porušování svobody slova, což se zatím neděje. Tyto soukromé zahraniční společnosti mají nyní v naší zemi moc zcela beztrestně ovlivňovat politickou soutěž a my máme velké pochybnosti, že jednají v zájmu občanů České republiky. Naše ústavní právo na svobodu slova si musíme tvrdě bránit.
2. Hnutí Trikolóra se svobodou slova zabývá dlouhodobě. Předseda Václav Klaus předložil v lednu 2019 ve sněmovně návrh zákona, který by provozovatelům globálních sítí znesnadňoval blokování lidí za jejich názory. Nyní připravujeme další návrhy legislativních změn, které by hájily naše ústavní právo. K tématu svobody slova pořádáme besedy, pravidelně publikujeme a spolupracujeme s osobnostmi z nejrůznějších oborů. Dlouhodobě upozorňujeme na negativní roli některých nevládních politických neziskových organizací při omezování svobody slova a v tomto směru chystáme návrhy, které by znesnadnily jejich působení v ČR.
3. Kontaktní osoby: Zuzana Majerová Zahradníková a Natálie Vachatová. Petici podepsala poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková, tajemnice odborných komisí Natálie Vachatová a další.

ANO

1. Debatu určitě podporujeme, koneckonců, někteří naši poslanci připodepsali návrh novely zákona řešící omezování svobody slova na sociálních sítích. Pokud jde o parlamentní komisi, to nepovažujeme za praktické a smysluplné. Takových komisí vzniklo spousta a bez hmatatelných výsledků. Skoro to platí opačně – cesta k oddálení řešení nějakého problému může vést přes vznik parlamentní komise. Spíše je třeba komunikovat se zástupci významných sociálních sítích a jednat o tom s nimi.
2. Naši kolegové, kteří se tématem v našem klubu zabývají, budou iniciovat jednotlivé kroky – například pořádání odborné konference na toto téma, projednání zaparkované novely trestního zákoníku řešící porušování svobody slova.
3. Kontaktní osoba: Patrik Nacher. Petici podepsali poslanci Patrik Nacher a Aleš Juchelka.

ODS

1. Na veřejnou debatu i iniciování jejího spuštění nebo prolongace i na půdě PSP ČR jsme určitě připraveni, jenom bohužel dosavadní rozsah zdravotnických omezení veřejných akcí ji asi neumožní uskutečnit v nejbližších dnech. Jakmile se však opatření rozvolní, jsme přichystáni takové jednání svolat.
2. Budeme se snažit, aby podobnou náplň přijala již vzniklá komise pro hybridní hrozby (zjednodušuji složitý název), ale zakládání nových a dalších komisí na půdě PSP ČR za úplně smysluplné necítíme, již i proto, že tuto sněmovnu čeká nejvýše rok dalšího fungování. Pokládali bychom za užitečnější, aby vzniklo nějaké místo zaštítěné třeba právě petičním výborem, které by se pokusilo nashromáždit a zmapovat případy zásahů do svobody slova na internetových platformách v České republice. Do práce takového nezávislého neformálního uskupení se jako jednotliví poslanci rádi zapojíme. Pokládáme za nezbytné, aby globální platformy měli takovou zodpovědnou osobu na našem území. Jak se k naplnění této povinnosti dostat by spíše mělo vyplynout z debaty, než hned říci novela zákona.
3. Kontaktní osoby: poslanci Marek Benda (předseda ústavně-právního výboru) a Vojtěch Munzar. Petici podepsali místopředseda strany a europoslanec Alexandr Vondra a 7.10.2020 poslankyně Miroslava Němcová.

Svobodní

1. Podporujeme. Jsme si vědomi narušení soutěže, a to nejen politické. Dokud svobodu slova máme, tak nad ní nepřemýšlíme. Když ji ztratíme, následky jsou nedozírné. Nicméně máme výhradu k požadavku č.3. Raději bychom trápení občanů s omezováním svobody slova na internetu řešili jiným cestami, které sledují stejný cíl.
2. Uvědomujeme si zjevnou souvislost omezování svobody slova na internetu s nadnárodní legislativou. Je otázka, zda se giganti internetu přizpůsobily legislativě nebo legislativa reagovala na jejich skrytou poptávku.
Státy kriminalizují jednotlivce za názory a to zcela odmítáme. Svobodní říkají, že trestněprávní důsledky mají nést jen takové výroky, které jsou návodem činu trestnému již ve fázi návodu a přípravy.
Je nutné hledat legislativní cesty, které v rámci moci veřejné půjdou proti moci veřejné, jež se o potlačování svobody slova zasazuje. Konkrétně by se mělo jednat o rozšíření ústavní ochrany pro svobodu slova, protože současné znění článku 17 Listiny je evidentně nedostačující.
V souvislosti s petici stojí za zmínku naše nedávná změna stanov (článek 2/1/c): „Cenzura a zprostředkovaná cenzura jsou nepřípustné. Politický nátlak na vytváření atmosféry vedoucí k autocenzuře je neospravedlnitelný.“
3. Kontaktní osoba: předseda Libor Vondráček a místopředseda Miroslav Havrda. Petici podepsali také senátor Jaroslav Chalupský a další členové našeho nejvyššího orgánu – Republikového výboru. Doplněno po uzávěrce na základě reakce ze 17.3.2021.

ČSSD

1. Zahájení veřejné debaty o možnostech, jak zabránit omezování svobody projevu na sociálních sítích podporuji. Rád podpořím například organizaci sněmovního semináře na toto téma. 
2. Vytvoření dočasné sněmovní komise, která by danou problematikou zabývala, si dokážu představit. Její činnost by měla směřovat spíš k prověřování možností legislativního řešení problému, nikoli prověřování konkrétních kauz.  Myšlenku na vznik zákona, který by přiměl globální platformy ustanovit odpovědnou osobu s působištěm v ČR, považuji za přínosnou. Není v mých kapacitách se podílet na draftování takové právní úpravy, nicméně rád se s jejím obsahem seznámím a případně pomohu s jejím předkladem. 
3. Kontaktní osoba: Jan Chvojka, předseda poslaneckého klubu. Doplněno po uzávěrce na základě reakce z 29.9.2020. Petici později podepsal starosta Jan Grois.

SPD

Na naše otázky vedení strany zatím neodpovědělo. 29.3.2021 jsme obdrželi pouze toto stanovisko: „V posledních letech stále více narůstá snaha protidemokratických sil v orgánech EU i v České republice o zavádění různých forem cenzury pod průhlednou záminkou „boje proti dezinformacím“ a „nenávistným projevům“. Podobná snaha se ve společnostech objevuje vždy, když se vládnoucí moc dostává pod tlak demokratických požadavků, kterým nechce vyhovět, a proto míní odstranit občanské svobody, zejména svobodu projevu. Vždy jde o přípravu k prosazení diktatury a současně podmínku jejího vládnutí.“ 

„Je nepřípustné, aby sociální sítě svévolně cenzurovaly a porušovaly základní lidská práva daná ústavou a Listinou práv. Svoboda projevu je podmínkou fungování demokracie. Občané se mohou rozhodovat v souladu se svými zájmy pouze za předpokladu, že jsou dostatečně a nezkresleně informováni o všech zájmových skupinách a názorových proudech. Omezení projevu ruší zpětnou vazbu, která umožňuje opravit nastalé chyby a vede i vládnoucí síly k nerealistickým představám o skutečných zájmech občanů. SPD pevně stojí za článkem 17 Listiny základních práv a svobod, který je součástí Ústavy ČR, a který v odstavci 3 jednoznačně konstatuje: „Cenzura je nepřípustná“. Není však definována. Jakákoli forma cenzury je protiústavní.“

3. Petici podepsali europoslanci Ivan David, který ji později i sdílel na svém FB kanále, a později Hynek Blaško a několik regionálních zástupců strany.

Piráti

1. Potřeba komplexní regulace technologických gigantů je nezpochybnitelná. Kromě svobody projevu jde také o otázky soukromí, daní nebo zachování zdravé konkurence. Domníváme se ale, že je potřeba tuto problematiku řešit na celoevropské úrovni – není reálné přijmout funkční regulaci na úrovni ČR.
2. Na evropské úrovni již byl předložen návrh Digital Services Act a Digital
Markets Act, kterému se Piráti intenzivně věnují. Za klíčovou považujeme
regulaci tzv. gatekeeperů – typicky jde o giganty typu Google, Facebook
nebo Apple, které jsou “přístupovou bránou” (gatekeeper) do velkých částí
trhu. Tyto firmy nesmí zvýhodňovat určité produkty a bránit rozvoji
konkurence (včetně sociálních sítí). S tím souvisí i pirátský požadavek na
povinnou interoperabilitu – pokud nebudete s danou službou spokojeni,
měli byste mít možnost i se svými daty a kontakty zkrátka jít jinam a přesto
zůstat v kontaktu se svými přáteli, podobně jako u mobilních operátorů.
Dále jednoznačně podporujeme požadavek na větší transparentnost velkých
digitálních firem, jejich rozhodovacích procesů a algoritmů.
3. Za poslance Ondřej Profant, za europoslance Marcel Kolaja. Doplněno po uzávěrce na základě reakce z 2.2.2021.

KDU-ČSL

1. Pro KDU-ČSL je svoboda slova jako jedna z nejvyšších hodnot demokratického státu. Podle mě by měly veškeré platformy tuto hodnotu ctít a neomezovat a neničit demokratickou politickou soutěž. Omezení na platformách musí být vždy podrobeno veřejné kontrole a možnosti přezkoumání podobných rozhodnutí.
2. Systematicky se o to snažíme v EP již nyní a při diskusích s Evropskou komisí a zástupci sociálních sítích. Podle mě žádný zákon nikdy nezaručí, že nedojde k excesům. Proto je potřeba se nejdříve snažit o vzájemný dialog a porozumění, které může vyústit k vzniku společného memoranda.
3. Za poslance je vždy kontaktní osobou předseda poslaneckého klubu, za předsednictvo je to místopředseda pro komunikaci – tedy Tomáš Zdechovský. Doplněno po uzávěrce na základě reakce z 11.3.2021.

STAN

1. Jsme zcela pro zahájení diskuse, ale páni předsedové nepřipojí své podpisy pod petici. V případě, že budou mít páni předsedové čas v dalších povolebních měsících se nad tímto tématem sejít, určitě bych Vás kontaktoval. 
3. Kontaktní osoba: Adam Volt, asistent předsedy hnutí.

KSČM

Kontaktováni předseda strany Vojtěch Filip, předseda poslaneckého klubu Pavel Kováčik a europoslankyně Kateřina Konečná. Bez reakce.

TOP09

Kontaktováni předsedkyně strany Markéta Adamová-Pekarová, předseda poslaneckého klubu Miroslav Kalousek a místopředseda strany Tomáš Czernin. Bez reakce.


Jak vidíte, zhruba třetina stran projevila seriózní zájem se tématu věnovat ve spolupráci s námi, třetina zareagovala pouze formálně a třetina se neobtěžovala odpovědět vůbec. I to je obrázek současné politické scény a jejího vztahu ke svobodě slova. Ať si to každý občan přebere po svém a zařídí se podle toho ve volbách.

14.10.2020 doplňujeme jména senátorů, kteří také podepsali naši petici. Mezi prvními podepsala petici Jitka Chalánková (nezávislá), před 2. kolem senátních voleb se připojil Jaroslav Chalupský (Svobodní) a Miroslava Němcová (ODS).

My tímto rozhodně nekončíme a budeme naše požadavky nadále prosazovat s nadějí, že se do diskuse zapojí v příštích týdnech i další strany. Jsme si jisti, že minimálně některé poslance z jejich klubů téma zajímá. Podrobnější informace k petici a tématu omezování svobody slova na sociálních sítích sledujte na www.stop-cenzure.cz.

Odpovědět

Váš email nebude zveřejněn.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..